Hur kan jag som kontrollansvarig i Visby hjälpa dig?

Uppdraget brukar börja med att vi träffas på det tekniska samrådet. Jag tycker det är väldigt viktigt att ni är med och hör vad vi talar om. Alla yrken har sina fackuttryck och är det så att ni har några frågor så hakar ni bara på. För detta mesta – i synnerhet nu under Corona-pandemin – brukar dessa möten skötas via (mobil) telefon, Skype, Team eller Zoom. På det tekniska samrådsmötet diskuterar vi igenom vilka ytterligare handlingar som skall lämnas in till Miljö- och byggnämnden. Det finns två skeden: det första är för att få ett startbesked och det brukar
handla om att ärendet skall kompletteras med kontrollplan, brandskyddsbeskrivning, färdigställandeförsäkring (ev. nybyggnadsförsäkring), teknisk beskrivning, m.m.. Det andra är vid slutsamrådet. 

En kontrollplan brukar jag ha med mig som ett första utkast till det tekniska samrådet. Detta brukar jag anpassa efter vad som framkommer på det tekniska samrådet. Kontrollplanen hjälper jag er med att färdigställa. Ett antal byggplatsbesök kommer jag också att utföra på arbetsplatsen: det första är när schaktbotten (innan singelmassorna påföres) är urschaktad, därefter följer armering i kantförstyvad betongplatta (innan gjutning), stomkonstruktion (när ytterväggarna och takstolskonstruktionen har kommit på plats, d.v.s. när byggnaden är nederbördsskyddad) samt till sist när byggnaden är färdigställd. Vid färdigställandet är byggnadsinspektören från Miljö- och byggnämnden närvarande. 

Kom ihåg att ditt bygge är en arbetsplats och att det är Arbetsmiljöverkets regler som gäller på arbetsplatsen, vilket innebär att du måste anmäla till entreprenören om du vill komma på besök. Byggnadsinspektören kommer då att titta på rumsfunktionen i byggnaden, d.v.s att ett kök fungerar som ett kök, ett badrum som ett badrum etc. Andra delar är om byggnaden är säker att vistas i och att vatten, avlopp och el fungerar med mera. Till slutsamrådet tar entreprenören fram några ytterliggare handlingar egenkontroll bygg, egenkontroll vatten och avlopp, kvalitetsdokument för våtrum, isolationsprovning el samt jordfelsbrytartest och ev. sakkunnighetsbevis beträffande rensningspliktiga kanaler och uppstigningsanordningar. Där du ser vilka kontrollpunkter som är kontrollerade.